Traffic Light Simulation

Tác giả: Nguyễn Việt Huỳnh – Queensland university of technology
Khóa học tham gia: Thực hành sáng tạo kĩ thuật (sLearn ICEP)
Thời gian: 12/2014

Tải về chương trình mô phỏng tại: HV  Nguyen Viet Huynh

Demo

Để lại lời nhắn